Mål & Vision      (uppdaterad 28/6-22)


Målsättning, vision och verksamhetsplanering för FK Friskus-Varberg
Friskus verksamhet inom orientering, skidåkning och löpning bygger på medlemmarnas ideella engagemang. För att locka nya medlemmar och anpassa verksamheten till rådande omvärldsfaktorer, har föreningen långsiktiga mål som sträcker sig ca: fem år fram i tiden.

Planeringen av verksamheten för nästkommande år sker årligen inför årsmötet vid klubbens planeringskonferensen i december. Dessutom sker en långsiktig planering av verksamheten främst med avseende på arrangemang.

Målsättningar för klubbens verksamhet
Friskus verksamhet och värderingar ansluter till Riksidrottsförbundets idéprogram ”Idrotten vill” (2009)

Friskus ska vara en idrottsförening för utövande av fysisk aktivitet i form av orientering, löpning och skidåkning. Föreningen skall verka för att utveckla demokratiska arbetssätt och värderingar, samt erbjuda en verksamhet där alla kan vara med på egna villkor.

Friskus ska arbeta för värderingar som står för lika behandling oavsett kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning,funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller ålder.

Friskusstugan är en viktig samlingsplats för föreningens medlemmar i alla åldrar. Stugan skall utvecklas och anpassas för att fylla föreningens behov.
Friskus ska satsa på nybörjareverksamhet i orientering för barn och vuxna för att öka antalet medlemmar inom alla åldersgrupper.

Friskus ska satsa på bredd vad avser barn, ungdomar och familjer inom våra sektioner. Verksamheten för barn och ungdomar ska vara präglas av lekfullhet och tillåta alla att delta.

Friskus ska erbjuda utmaningar för alla åldrar, detta ger en bra grund för att utveckla talanger. Föreningen skall stödja och uppmuntra elitsatsningar. Elitverksamheten ska vara en integrerad del föreningens verksamhet.

Friskus ska erbjuda föreningens barn och ungdomar en miljö fri från droger och doping.

Vision och långsiktiga mål:
FK Friskus vision är att utveckla en bred verksamhet inom orientering, skidåkning och löpning med möjlighet att delta på egna villkor i föreningens verksamhet som motionär eller elit.

Mål 2018:
- Bedriva Hallands mest aktiva ungdomsverksamhet inom orientering
- Ökat andelen aktiva familjer
- Vi är erkända för att ha arrangemang med hög kvalitet och bra service
- Bästa Hallandsklubb i Tjoget
- Hallands mest nyskapande förening inom vår verksamhet
- Ökat andelen aktiva ledare